Bredibus

Léif Awunner,

 

Mir sou frou iech matdeelen ze kënnen dass d’Briedemesser Gemeng elo während enger Pilotprojet-Phase (Mëtt Juni bis Mëtt Novermber) den individuellen Transportdéngscht « Ruffbus » agefouert huet : DE BREDIBUS.

 

Wéi fonktionéiert de BREDIBUS ? Dir géift gäer iergendwou higefouert gin, an e puer Stonnen drop nees zréck ?

 

Dir rufft virdrun (op mannst eng hallef Stonn) op der Telefonsnummer 28 108 34 un,

► soot wien dir sidd

► wou (an der Gemeng) dir wëllt ofgeholl ginn, also déi genau Adress

► zu wéivill Leit dir sidd

► a wouhin dir gäer gefouert gidd,

entweder op eng genau Adress zu Briedemes, Greiweldeng oder Hëttermillen,

oder op ee vun de « Points fixes » - Arrêten an anere Gemengen, déi an der Annexe agedroë sinn.

 

Fir de Retour maacht dir amfong dat Selwescht (falls dir am Virfeld scho wësst wéini dir gäer zréck fuert, kënnt dir dat och scho reservéieren) :

 

► dir wielt nees den Telefonsnummer 28 108 34

► dir soot wien Dir sidd

► zu wéivill Leit dir sidd

► a wouhin dir gäer gefouert gidd, also normalerweis är Doheem

 

Wann de Bus kënnt, bezuelt dir bäi Chauffeur 1 Euro pro Persoun a Fahrt (dir kënnt awer och e Carnet bäi him kafen).

Mir wënschen eng gudd Fahrt !

Chers habitants,

 

Nous sommes contents de porter à votre connaissance que la Commune de Stadtbredimus a introduit pendant une phase de projet pilote (mi-juin jusqu’à mi-novembre) le service de transport individuel « Ruffbus » :    LE BREDIBUS.

 

Comment fonctionne le BREDIBUS ? Vous voulez vous déplacer, et retourner quelques heures après ?

 

Appelez avant (au minimum une demi-heure) le numéro de téléphone 28 108 34,

► vous dites votre nom

► vous dites où le bus vient vous chercher, donc l’adresse exacte

► combien de personnes vous êtes

► et où vous désirez être transporté

soit à une adresse exacte à Stadtbredimus, Greiveldange ou Huettermuehle,

ou sur un des arrêts « points fixes » dans une autre commune, repris dans le document annexé.

 

Pour le retour, vous faites la même chose (au cas où vous savez déjà à l’avance quand vous désirez retourner, vous pouvez déjà réserver) :

 

► vous composez le numéro de téléphone 28 108 34

► vous dites votre nom

► combien de personnes vous êtes

► et votre destination, alors normalement votre domicile

 

Lorsque le bus arrive, vous payez 1 Euro au chauffeur, par trajet et par personne (vous pouvez également lui demander un carnet).

 

Nous souhaitons un bon voyage !

 

FIXPUNKTEN POINTS FIXES
Stadbriedemes / Greiweldeng / Hëttermillen

Stadtbredimus / Greiveldange / Huettermuehle

Réimech – Gare routière – Cactus - Moes

Remich – Gare routière – Cactus - Moes

Wuermer – Mairie - Pharmacie

Wormeldange – Mairie - Pharmacie

Schengen – Borders – Rue Robert Goebbels (Marché)

Schengen – Borders – Rue Robert Goebbels (Maart)

Munneref – Brill (Centre) – Domaine Thermal

Mondorf-les-Bains – Brill (Centre) – Domaine Thermal

Gréiwemaacher – Gare routière

Grevenmacher – Gare routière

Duelem – 3, Suebelwee (Dokteren)

Dalheim – 3, Suebelwee (médecins)