Bredibus

Léif Awunner,

Leider musse mir Iech heimatt matdeelen, dass d’Pilotprojet-Phase vun eisem individuellen Transportdéngscht « Ruffbus »,  BREDIBUS, no 6 Méint ofgelaf ass.        

E wäert also ab  Méindeg, de 24. Dezember 2018, net méi fueren.

Obwuel dee Ruffbus vun enger Rei Awunner benotzt ginn ass, waren et nëmmen tëscht 9 a 16 Fahrte pro Woch, wat et eis leider net erméiglecht, esou e Service eleng als Gemeng weider ze féieren. Mir sinn awer a Gespréicher mat e puer Nopeschgemengen, fir zesummen ze kucken, ob en ähnlechen Service an Zukunft kéint ugebuede ginn.

Sollte mir eng Alternativ fannen, wäerte mir Iech dëst matt Zäite matdeelen.

Mir hoffen op Äert Versteesdemech.

De Schäfferot vun der Gemeng Stadbriedemes

Chers habitants,

Nous sommes au regret de devoir vous informer que la phase pilote de notre service de transport individuel « Ruffbus », BREDIBUS, viendra à échéance après une période de 6 mois. Il ne circulera donc plus à partir de lundi, 24 décembre 2018.

Même si le « Ruffbus » a été utilisé par plusieurs habitants, le service ne faisait que 9 à 16 courses par semaine, ce qui ne nous permet pas, en tant que commune, à continuer seul un tel service. Cependant, nous sommes en pourparlers avec quelques communes avoisinantes, afin de clarifier si un service similaire pourrait être offert à l’avenir.

Vous serez informés en temps utile d’une éventuelle alternative.

Nous comptons sur votre compréhension.

Le Collège échevinal de la Commune de Stadtbredimus