Musek Schoul

Museksschoul / Enseignement musical

UGDA

Vum Schouljoer 2021/2022 u schléisst sech d’Gemenge Stadbriedemes, zesumme mat de Gemenge Bous, Réimech a Waldbriedemes, der Museksschoul Syrdall un (besteeënd aus de Gemenge Conter, Fréiseng, Nidderaanwen, Sandweiler a Schëtter). Den Umeldeformulaire souwéi d’Informatiounsbrochure kënnen op eisem Site www.stadtbredimus.lu erofgeluede ginn. Fir weider Informatioune kënnt Dir am Sekretariat nofroën (Tel.: 23 69 62 – 20 / Email: martine.krier@stadtbredimus.lu). Umeldeschluss : Donneschdeg, den 1. Juli 2021.

UGDA

À partir de l’année scolaire 2021/2022, la Commune de Stadtbredimus rejoigne, ensemble avec les Communes de Bous, Remich et Waldbredimus, la « Museksschoul Syrdall » (avec les Communes de Contern, Frisange, Niederanven, Sandweiler et Schuttrange). La fiche d’inscription ainsi que la brochure de présentation peuvent être téléchargées sur notre site www.stadtbredimus.lu. Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter le secrétariat (tél. : 23 69 62 – 20 / email : martine.krier@stadtbredimus.lu). Date limite des inscriptions : jeudi, le 1er juillet 2021.