Actualités

01.06.2024 | Infos Utiles

Neie Logo - nouveau logo

De Schäfferot ass houfreg iech haut eisen neie Gemengelogo ze präsentéieren. Am Kader vun der Erneierung vun eiser Gemengenidentitéit huet de Gemengerot de neien offizielle Gemengelogo unanime gestëmmt. Et handelt sech beim neie Logo ëm eng Moderniséierung vum Gemengewopen, bei dem déi 3 wichtegst Elementer, d'Riewen, d'Schleis an d'Musel, bäibehale ginn.Firwat de Wopen iwwerschaffen? Nodems am Laf vun der Zäit verschidde Variante vum Wopen an ënnerschiddlecher Qualitéit a liichte Faarwvariatioune genotzt goufe, ass et eist Ziel den Design vum Gemengewopen fir eis visuell kommunal identitéit ze moderniséieren, ze harmoniséieren an e Wiedererkennungswäert fir eis Awunner-innen ze schaafen.Kuerz gesot : eise Wope gëtt mei modern - an ännert sech awer net! E grousse Merci fir d'Ënnerstëtzung beim Ausschaffe vum neie Logo geet un de Creative Corner aus Gréiwemaacher.Le collège échevinal est ravi de vous présenter notre nouveau logo communal aujourd'hui.Dans le cadre du renouvellement de notre identité communale, le conseil communal a voté à l'unanimité pour ce nouveau logo officiel de la commune. Le nouveau logo est une modernisation de l'armoirie communale, dans laquelle les 3 éléments les plus importants, les vignes, l'écluse et la Moselle, sont conservés.Pourquoi réviser cette armoirie? Après avoir utilisé différentes variantes des armoiries de différentes qualités et de légères variations de couleurs au fil du temps, notre objectif est de moderniser et d'harmoniser le design de l'armoirie communale pour notre identité visuelle communale et de créer une reconnaissance visuelle pour nos résidents.En bref : notre armoirie se modernise – mais elle ne change pas!Un grand merci pour le soutien à la création du nouveau logo au Creative Corner de Grevenmaacher.

Lire la suite

18.03.2024 | Citoyens

Europawalen vum / élection européennes du 09.06.2024 - Bréifwal / vote par correspondance

Léif Matbiergerinnen,Léif Matbierger, Déi nächst Europawale sinn e Sonndeg, den 9. Juni 2024. 6 Lëtzebuerger Europadeputéiert gi gewielt. Wieler, déi op de Wallëschten ageschriwwe sinn, ginn automatesch per Post (minimum fënnef Deeg virun de Walen) vun hirer Residenzgemeng geruff. Fir Wieler bei den Europawalen ze sinn, musst Dir : Lëtzebuerger sinn oder d'Nationalitéit vun engem anere Memberstaat vun der Europäescher Unioun hunn;um Waldag op d'mannst uechtzéng Joer al sinn;vu de Biergerrechter genéissen an net d'Walrecht am Grand-Duché oder am Hierkonftsstaat entzu kritt hunn;fir d'Lëtzebuerger, am Grand-Duché wunnen;D'Lëtzebuerger, déi am Ausland wunnen, gi per Bréifwal op d'Europawalen zougelooss;fir Bierger vun engem anere Memberstaat vun der Europäescher Unioun, am Grand-Duché vu Lëtzebuerg wunnen an do wunnen de Moment vun der Demande fir d'Aschreiwung op d'Wallëscht. Déi lescht Frist fir sech op de Wallëschten anzeschreiwen ass de 15. Abrëll 2024 um 17:00 Auer. De Vote ass obligatoresch fir all Wieler, déi op der Wallëscht ageschriwwen sinn.Déi folgend si gesetzlech entschëllegt:Wieler, déi zum Zäitpunkt vun de Walen an enger anerer Gemeng wunnen, wéi déi wou se opgeruff sinn ze wielen;Wieler iwwer 75 Joer;Wieler ënner Tutuelle Iwwer Bréifwal All Wieler, deen op de Wallëschte fir d'Europawalen ageschriwwen ass, kann ufroe fir per Post ze wielen. D'Demande muss der Residenzgemeng vum Wieler agereecht ginn.Net méi fréi wéi de 17. Mäerz 2024 kann d'Demande entweder gemaach ginn :per Post op einfache Pabeier oder op enger virgedréckter Form;duerch elektronesch Areechung iwwer myguichet.lu.D'Demande muss uginn : de Familljennumm(en), Virnumm(en) an Heemecht vum Wieler;Gebuertsdatum a Plaz vum Wieler;d'Adress op déi de Bréif vun der Invitatioun geschéckt muss ginn. D'Demande muss bis spéitstens dem Buergermeeschter a Schäffen zoukommen:Dënschdeg 30. Abrëll 2024 fir d'Schécke vum Walziedel op eng Adress am Ausland;Mëttwoch, Mee 15, 2024 fir d'Schécke vun de Walziedelen op eng national Adress.All Demande fir d’Bréifwal, déi d’Gemeng nom Termin erreecht, respektiv den 30. Abrëll 2024 respektiv de 15. Mee 2024, kann net méi Rechnung gedroe ginn.De Wieler, dee gefrot huet fir per Bréifwal ze wielen, an deem seng Demande net refuséiert gouf, muss et benotzen an huet net méi d'Recht fir perséinlech an engem Walbüro um Waldag ze wielen. Chères concitoyennes,Chers concitoyens, Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 9 juin 2024. 6 députés européens luxembourgeois seront à élire. Les électeurs inscrits sur les listes électorales sont automatiquement convoqués par courrier (au moins cinq jours avant les élections) et ceci par leur commune de résidence. Pour être électeur aux élections européennes, il faut : être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ; être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine; pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale. Le dernier délai pour s’inscrire sur les listes électorales est le 15 avril 2024 à 17:00 heures. Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales. Sont excusés de droit: les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; les électeurs âgés de plus de 75 ans; les électeurs en tutelle. Du vote par correspondance Tout électeur inscrit sur les listes électorales pour les élections européennes peut demander de voter par correspondance. La demande est à introduire auprès de la commune de résidence de l’électeur. Au plus tôt le 17 mars 2024, la demande peut être faite soit : par voie postale sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé; par voie de dépôt électronique via myguichet.lu. La demande doit indiquer : le(s) nom(s), prénom(s) et domicile de l’électeur; la date et le lieu de naissance de l’électeur; l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation. La demande doit parvenir au Collège des Bourgmestre et Échevins au plus tard le : mardi, 30 avril 2024 pour les envois du bulletin de vote à une adresse à l’étranger; mercredi, 15 mai 2024 pour les envois du bulletin de vote à une adresse nationale. Toute demande pour le vote par correspondance parvenant à la Commune après les délais, respectivement le 30 avril 2024 ou le 15 mai 2024, ne pourra plus être prise en compte. L’électeur ayant demandé de voter par correspondance, et dont la demande n’a pas été refusée, doit en faire usage et n’a plus le droit de voter en personne dans un bureau de vote le jour des élections.

Lire la suite


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
LOGO_65%_KP_certifications_cmjn (003) (neie Logo 2024-lux)
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk