Neie Logo - nouveau logo

Infos Utiles
Publié le 01 juin 2024

Neie Logo - nouveau logo

Neie Logo Canva

De Schäfferot ass houfreg iech haut eisen neie Gemengelogo ze präsentéieren. 

Am Kader vun der Erneierung vun eiser Gemengenidentitéit huet de Gemengerot de neien offizielle Gemengelogo unanime gestëmmt. Et handelt sech beim neie Logo ëm eng Moderniséierung vum Gemengewopen, bei dem déi 3 wichtegst Elementer, d'Riewen, d'Schleis an d'Musel, bäibehale ginn.

Firwat de Wopen iwwerschaffen? Nodems am Laf vun der Zäit verschidde Variante vum Wopen an ënnerschiddlecher Qualitéit a liichte Faarwvariatioune genotzt goufe, ass et eist Ziel den Design vum Gemengewopen fir eis visuell kommunal identitéit ze moderniséieren, ze harmoniséieren an e Wiedererkennungswäert fir eis Awunner-innen ze schaafen.

Kuerz gesot : eise Wope gëtt mei modern - an ännert sech awer net! E grousse Merci fir d'Ënnerstëtzung beim Ausschaffe vum neie Logo geet un de Creative Corner aus Gréiwemaacher.

Le collège échevinal est ravi de vous présenter notre nouveau logo communal aujourd'hui.

Dans le cadre du renouvellement de notre identité communale, le conseil communal a voté à l'unanimité pour ce nouveau logo officiel de la commune. Le nouveau logo est une modernisation de l'armoirie communale, dans laquelle les 3 éléments les plus importants, les vignes, l'écluse et la Moselle, sont conservés.

Pourquoi réviser cette armoirie? Après avoir utilisé différentes variantes des armoiries de différentes qualités et de légères variations de couleurs au fil du temps, notre objectif est de moderniser et d'harmoniser le design de l'armoirie communale pour notre identité visuelle communale et de créer une reconnaissance visuelle pour nos résidents.

En bref : notre armoirie se modernise – mais elle ne change pas!Un grand merci pour le soutien à la création du nouveau logo au Creative Corner de Grevenmaacher.


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
pacteclimat
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk