D'Crèche Huesenascht kënnt op déi 3t Plaz beim Kannerpräis 2024 - La crèche Huesenascht fait la 3e place au "Kannerpräis 2024"

Infos Utiles
Publié le 19 avril 2024

D'Crèche Huesenascht kënnt op déi 3t Plaz beim Kannerpräis 2024 - La crèche Huesenascht fait la 3e place au "Kannerpräis 2024"

Kannerprais foto

Mir felicitéieren der Crèche Huesenascht, déi d'Gemeen zesumme mat der Croix-Rouge luxembourgeoise bedreift, fir déi 3t Plaz beim Kannerpräis 2024, organiséiert vumService national de la Jeunesse.

Am Kader vum Projet goufen Aktivitéiten ausgeschafft déi sech em d'Hierkonftslänner vun de Kanner gedréint hunn, an ënner anerem, och Sujete wéi Familjesprooch, Geschichten, Lidder, Danz, Spiller, Bastelaarbeschten a kulinaresch Platen aus de verschiddene Länner behandelt hunn, mam Ziel d'Kanner a Form vun natierlechem Kontakt un aner Sproochen erun ze féieren.

Nous félicitons la Crèche Huesenascht, gérée par lea commune en collaboration avec la Croix-Rouge luxembourgeoise, pour la 3ème place au "Kannerpräis" 2024, organisé par le Service national de la jeunesse.

Dans le cadre du projet, des activités ont été développées autour des pays d'origine des enfants et, entre autres, des sujets tels que la langue familiale, des histoires, des chants, des danses, des jeux, de l'artisanat et des plats culinaires de différents pays ont été traités, dans le but de faire découvrir aux enfants d'autres langues sous forme de contact naturel.


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
pacteclimat
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk