Ouschteren a Besuch vum Ouschterhues - Pâques et la visite du lapin de Pâques

Infos Utiles
Publié le 28 mars 2024

Ouschteren a Besuch vum Ouschterhues - Pâques et la visite du lapin de Pâques

Ouschteren 2024 1

Ouschtere steet virun der Dier. D‘Gemeen ass natierlech beschtens präparéiert a wënscht Iech schéin Ouschterdeeg mat ärer Famill an äre Noosten. Op Ouschteren dierf natierlech e Besuch vum Ouschterhues net feelen. E grousse Merci un d‘Elterevereenegung Greiweldeng-Stadtbredimus. All d'Fotoen fannt dir an der Médiathéik 

Pâques approche à grands pas. La commune est évidemment bien préparée et vous souhaite de joyeuses Pâques en famille et avec vos proches. À Pâques, le visite du lapin de Pâques est bien évidemment incontournable. Un grand merci à l‘association des parents Greiveldange-Stadtbredimus. Vous trouvez toutes les photos dans la médiathèque


Nos partenaires

guichetlu
klimaagence
pacteclimat
macommunelu
valorlux
visitmoselle
mobiliteit
superdreckskescht
nightrider
sidest
sigre
birk